Hýbejme volbami!

Ve volbách se nerozhoduje pouze o tom, kdo bude sedět v Poslanecké sněmovně.

Jde také o to, jestli budou noví (a staronoví) politici prosazovat zdravější prostředí pro život a lepší ochranu přírody.

Otestujte své znalosti, poučte kandidáty a kandidátky do Poslanecké sněmovny a řekněte jim, jaká témata budou právě pro vás při volbách důležitá.

do Poslanecké sněmovny

20. a 21. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Strany se utkají o 200 křesel, tedy o 200 hlasů, které mohou být pro, nebo proti zdravějšímu prostředí pro náš život. Mohou pomáhat, ale také být překážkou lepší ochraně krásné české přírody.

Pojďme společně přesvědčit kandidáty a kandidátky o tom, že právě oni a právě jejich strana mají používat své budoucí hlasy ve prospěch zdraví občanů i přírody.

Pokud těm, kdo do Poslanecké sněmovny kandidují, přijde od nás — občanů z krajů, kde kandidují — dostatek podnětů, budou na ně brát zřetel. Moc dobře vědí, že na každého, kdo jim napíše, připadají další tisíce lidí s podobným názorem. A oni přece chtějí být zvoleni.

Dejte jim vědět, jaké jsou priority jejich voličů!

Odpady

Mezi lety 2009 a 2015 je u nás možné pozorovat pozitivní trend snižování míry skládkování komunálních odpadů a zvyšování jejich dalšího materiálového využití. Přesto se stále hodně skládkuje.

Víte kolik procent komunálního odpadu skončilo v roce 2015 na skládkách?

Skládky komunálního odpadu jsou významným producentem skleníkových emisí a znečištění. Hnilobné procesy, které v nich probíhají, produkují tzv. skládkové plyny, třeba oxid uhličitý a především metan. Rozložitelné odpady na skládce také obsahují velké množství tekutin. Ty způsobují vyluhování dalších odpadů a tím dochází nejen ke vzniku dalších plynů, ale především k ohrožení kvality podzemních vod, které mohou odpadní tekutiny ze skládek kontaminovat.

Lesy a divoká příroda

Vláda tento rok schválila Strategii udržitelného rozvoje do roku 2030 a divoká příroda je její součástí. Máme ji málo a potřebujeme ji lépe chránit. Nejen kvůli tomu, že je tak krásná a jde o cenné národní bohatství.

Také nám pomůže získávat poznatky o přírodním vývoji lesa a o jeho reakcích na měnící se klima.

Přinese také nové ekonomické příležitosti do venkovských oblastí, neboť je magnetem pro turisty.

Víte, kolik procent území ČR dnes zabírají divoká území ponechaná samovolnému vývoji?

Hnutí DUHA dlouhodobě prosazuje více divoké přírody na území České republiky, výhledově o rozloze 3 %, tedy zdesetinásobení současné plochy. O zvýšení podílu divoké přírody se snaží u sousedů: na Slovensku na 5 % rozlohy státu, a také v Německu na 2 % rozlohy.

Půda

Eroze patří mezi degradační vlivy působící negativně na půdu. Za normálních podmínek představuje eroze přirozený a pozvolný proces.

Intenzita lidsky podmíněné zrychlené eroze zemědělské půdy, zapříčiněná zejména nevhodným způsobem hospodaření, však může být deset až tisíckrát vyšší než v případě normální (geologické) eroze. To vede k odnosu půdních částic v takovém rozsahu, na který nedokáže půdotvorný proces adekvátně reagovat odpovídající tvorbou půdy.

Uhádnete, který typ eroze je v ČR nejčastějším?

Vodní eroze je s podílem 47,3 % nejčastějším typem. Zrychlená eroze způsobuje snížení kvality půdy, protože odnáší její nejúrodnější části. Tím snižuje úrodnost půdy, ztrátu ekologických funkcí půdy či snížení schopnosti retence a infiltrace vody. Škody způsobené erozí se ovšem projevují i na míře znečištění vodních zdrojů a zanášení vodních nádrží, čímž zprostředkovaně ovlivňují i lidské zdraví. Eroze může rovněž způsobit škody na majetku (splach ornice, hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, zanášení meliorační a kanalizační sítě, ztráta osiv a sadby, porušení komunikací, budov a inženýrských sítí).

Ovzduší

Energetická společnost ČEZ podepsala v roce 2013 smlouvu s těžební firmou Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal patřící Pavlu Tykačovi o dodávkách uhlí pro elektrárnu Počerady. Součástí smlouvy je i opce na prodej samotné elektrárny, o kterou má Czech Coal zájem, a to přesto, že ČEZ by tuhle starou a pro zdraví lidí škodlivou elektrárnu měl uzavřít pro neplnění emisních limitů. Tipnete si, do kterého roku by měla být tato elektrárna odstavena?

Elektrárna v Počeradech patří k největším uhelným elektrárnám v zemi a letos v květnu odmítla dozorčí rada ČEZ prodej elektrárny Pavlu Tykačovi. Její prodej by s velkou pravděpodobností znamenal prodloužení její životnosti o další desítky let, po které by znečišťovala ovzduší. Také by tak vznikl tlak na prolomení limitů těžby uhlí.

Byli jste překvapeni svými znalostmi?

Všechny odpovědi máte správně!

Neodpověděli jste ani jednou správně :(

Správně jste odpověděli na otázek.

A teď si představte, že politici možná tuší jen zlomek informací, které máte vy.

Dejte jim vědět, jaká témata Vás zajímají. A třeba je i poučíte.

Ze kterého jste kraje?

Napište lídrům kandidátek ve svém kraji.

Vyberte adresáty

Nejprve prosím vyberte kraj, ve kterém volíte.

Klikněte na jména lídrů kandidátek, které chcete oslovit.

Vynecháváme Stranu zelených, neboť jejich volební program témata, kterými se zabýváme, již plně pokrývá. Nyní je potřeba přesvědčit spíše ostatní strany, které mají šanci se dostat do Poslanecké sněmovny a má smysl s nimi o tématech komunikovat.

Napište kandidátům a kandidátkám!

Dejte vědět politikům, že stav ovzduší, recyklace odpadů, ochrana divoké přírody či zemědělské půdy zajímá také vás. Napište jim, aby při své budoucí práci v poslanecké sněmovně i ve volebních programech na přírodu a životní prostředí mysleli.

6 tipů jak a co psát

  1. Kandidáty/ky v emailu oslovte a buďte slušní.
  2. Napište své vlastní konkrétní důvody (či ilustrativní příběh), proč chcete, aby lidé mohli dýchat čistý vzduch, třídit odpadky pohodlně a navštěvovat divokou přírodu i v České republice. Požádejte kandidáty a kandidátky, aby v případě svého zvolení navrhli nebo podpořili vhodná opatření k řešení zmíněných problémů.
  3. Požádejte je také, aby zajistili, že se lidé budou moci účastnit rozhodování o ekologických otázkách (například posuzování staveb) a postavili se proti rušení samostatného Ministerstva životního prostředí, což by ohrozilo ochranu našeho zdraví i přírody.
  4. Můžete se inspirovat fakty, která jsme pro vás připravili, ale neopisujte je doslova. Zkuste formulovat své vlastní důvody, proč je téma důležité.
  5. I krátký vzkaz postačí.
  6. Podepište se a připište obec či město svého bydliště (z formuláře se tyto automaticky do e-mailu nepřepisují, je to na vás).

Nevíte jak začít?

Připravili jsme pro vás malý tahák ekologických témat, která by se podle našeho mínění měli budoucí politici řešit.

Ovzduší

Českou republiku často a opakovaně sužuje smog. Polovina z náš žije v oblastech, kde nejsou dodržovány hygienické limity pro ovzduší. Ale politici to mohou napravit.

Prosaďte konec nesmyslného pálení uhlí v domácích kotlích a v zastaralých uhelných elektrárnách se zoufale nízkou účinností.

K tomu je potřeba potřeba striktně tlačit na výměnu uhelných kotlů a kamen za čisté zdroje vytápění (jako je dřevo nebo tepelná čerpadla) a těm nejpotřebnějším to plně zaplatit.

Je nutné přimět města, aby účinněji zasahovala proti smogu, stejně tak je nutné postupně zavírat zastaralé uhelné elektrárny.

Potřebujeme také nastavit lepší prostředí pro rozvoj střešních fotovoltaických elektráren a obecních větrných turbín, které vyrábějí čistou obnovitelnou energii.

Divoká příroda

Jen na 0,3 % české krajiny je divoká příroda. Přitom městy a silnicemi jsme zabrali už téměř desetinu území státu.

Vyčleňme pro svobodný vývoj přírody a pro její ohleduplné návštěvníky dostatečný prostor, jak to udělali například v Rakousku nebo Německu.

Politici mohou zajistit, aby na 3 % české krajiny, v národních parcích a několika dalších dostatečně (tedy více než 10 km2) velkých územích, měla volnou ruku příroda.

Zasaďte se o rozvoj divoké přírody v České republice, abychom se z ní mohli také učit, jak lépe hospodařit s krajinou celého státu.

Třídění odpadu

V ČR se recykluje jen třetina komunálního odpadu, zatímco v Německu je to dvakrát tolik. Pomozte prosadit, aby Češi do deseti let dohnali Němce a Česká republika zdvojnásobila recyklaci.

I my totiž chceme a umíme třídit, jen zatím nemáme dostatečné recyklační služby. Třídění musí být snadné a pohodlné. A právě to mohou budoucí poslanci a poslankyně zařídit.

Potřebujeme, aby se stát opravdu zaměřil na podporu recyklace a potřebujeme také nový zákon, který bude motivovat obce, aby zaváděly třídění odpadu.

Zemědělská půda

Každý den zmizí 13 hektarů zemědělské půdy, vodní erozí je ohrožena polovina našich polí.

Chybí totiž meze, remízky a další zelené prvky v zemědělské krajině a půda se obdělává často nešetrně a nevhodně.

Příští poslanci a poslankyně by to měli změnit a nastavit takové podmínky pro zemědělství, které zaručí udržitelné využívání půdy. Prosaďte záchranu ubývající zemědělské půdy.

Zajistit musí také možnost, abychom se jako občané a občanské spolky mohli vyjadřovat ke stavbám ve svém okolí a mohli aktivně hájit půdu proti zástavbě.

© 2017 Hnutí DUHA